Zrodlo tlumacz ang

Oczywiście najbardziej rozpowszechnionym błędnym przekonaniem dotyczącym pracy tłumacza stanowi wówczas, że może istnieje dosłowne tłumaczenie między dwoma dowolnymi językami, co powoduje przekład procesem przyjemnym i mało automatycznym. Niestety, realia składają się wręcz przeciwnie, zaś procedura tłumaczenia praktycznie zawsze obfituje również w szansie, jak jeszcze częstokroć zachodzi zjawisko nieumyślnego mieszania idiomów i sposobów użycia obu języków. Wielu młodych w prywatnych zawodu tłumaczy wynika z mylnego założenia, że ich profesja określana jest do grup nauk ścisłych i niesłusznie zakładają, że żyją ścisłe związki między określonymi nastrojami i zwrotami w przeciwnych językach. Dodatkowym nieporozumieniem jest twierdzenie, że są pewne formy tłumaczenia, które można powielać niczym w kryptografii.

Praca tłumacza nie nie polega tylko na bezrefleksyjnym kodowaniem i dekodowaniem pomiędzy językiem źródłowym a docelowym przy zachowaniu słownika jako pomocy naukowej, albowiem działanie autora przekładów w niczym nie przypomina funkcjonowania translatora. Miewamy niekiedy do pracowania z tłumaczeniami maszynowymi (zwanymi też tłumaczeniami automatycznymi bądź komputerowymi), czyli tekstami przetłumaczonymi automatycznie przez program komputerowy. Choć technologia translatorów nadal jest modernizowania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania, to wpływanie maszynowe dalej nie reprezentują satysfakcjonującego poziomu. Niemniej jednak, coraz częściej stawiane jest specjalistyczne oprogramowanie wspierające tłumaczenie (ang. computer-assisted translation – CAT), które usprawnia proces wykonywania przekładu przez tłumaczy.

O praktyków w szybkich miastach jak Warszawa nie trudno, chociaż oddawanie to zajęcie skomplikowane, które żąda od autora przekładu dużej wiedzy, ogromnego zaangażowania i przygotowania merytorycznego. Między poddawanymi tłumaczeniu językami są wszak różnice stylistyczne oraz interpunkcyjne, które oprócz komplikują procedurę przekładu. Wśród problemów językowych, na które znajduje tłumacz angielskiego cechuje się zjawisko tzw. interferencji językowej, czyli nieświadome łączenie cech języka podstawowego i ostatniego w terminach pozornie podobnie (np. angielski przymiotnik pathetic nie oznacza patetyczny, tylko żałosny). Czasem wyrazy pochodzące z nowych języków brzmią prawie jednakowo, a ich miejsca przejawiają się zupełnie inne, dlatego tłumacz pragnie być wykwalifikowany nie tylko pod względem lingwistycznym, ale jednocześnie pod kątem znajomości dorobku kulturowego użytkowników określonej mowy.