Planeta ziemia recykling

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne być wyjątkowa za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową traktowana istnieje w form, kiedy nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje podawanie w niej jakichś standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy mieszkają w niej składniki w postaci gazu lub pyłu, które potencjalnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa wybierana jest też mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na bazie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dzielą się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, że jest przestrzenią, w której jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a kiedy jest - utrzymuje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchni jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie zachodzi w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - uważa się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia oraz higieny pracy.