Bezpieczenstwo przemyslowe

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz pomocy rzeczy w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na zasadzie studium przypadku -  atex case studies.

Ze powodu na fakt, że cała większość maszyn, a też narzędzi jest przeznaczona do budowania książek w kopalniach węgla kamiennego, w których może spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która dostarcza się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a dodatkowo Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego rozwiązania 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz układów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym końcem tej zasady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa informacja nie była idealnym krokiem z zakresu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Zgodzie Europejskiej. Od około dwudziestu lat ludzie potrzebowaliby przystosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi obecnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w życie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do celu w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny oraz dyrektywę 82/130/EWG, która mówi urządzeń elektrycznych oddanych do operowania w strefach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na bazie starego podejścia, były uzależnione tylko z narzędziami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie jasno określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu chociaż w połowie przypadków. W ruchu spośród ostatnim, znaczone w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do zrealizowania wysokiego rozmiaru ochrony, jaki stanowi reklamowany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.